One liner:

pass=`cat /dev/urandom | head -2 | tr -cd 'a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+-=][';/.,'`; echo ${pass:4:30}

function in .bashrc:

pass(){
    password=`cat /dev/urandom | head -2 | tr -cd 'a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+-=][';/.,'`;
    echo ${password:4:30}
}

Continue reading

echo <destination> | xargs -n1 cp <file_to_copy>
echo /home/* | xargs -n1 cp <file_to_copy>

  • Będąc w powłoce używaj CTRL+R do wyszukiwania wpisanych już kiedyś poleceń
  • Dodaj “set -o vi” w swoim ~/.bashrc by używać skrótów klawiaturowych z VI zamiast emacsowych
  • używaj sedowej składni zastępowania tesktu w bashu
$ ls Downloads/
$ ^wnload^cument
 
  • używaj składni !!:n, gdzie n to parametry poprzedniego polecenia, możesz je podawać w zakresie:
$ ls Downloads/ Documents/ Projects/
ls Documents/:
ls Downloads/:
ls Projects/:

$ ls !!:1-2
ls Downloads/ Documents/

Continue reading